BoxOffice: N/A
Provider: Xi'an Film Studio
Official website: Xi'an Film Studio

Red Sorghum Putlocker

Genre: War

Director: Yimou Zhang

Cast: Liu Jia, Ming Qian, Yusheng Li, Guoguang Du, Zhigang Chen, Li Gong, Hongguang Wang, Wen Jiang, Yang Qianbin, Chun Hua Ji, Ji Liu, Kun Dong, Guoqing Xu, Laijing Nie, Xiaoguang Hu, Rujun Ten

Country: China

Released in: 1987

Running: 91 minutes

Rating: 7.5

Quality: HD

An old leper who owned a remote sorghum winery dies. Jiu'er, the wife bought by the leper, and her lover, identified only as "my Grandpa" by the narrator, take over the winery and set up an idealized quasi-matriarchal community headed by Jiu'er. When the Japanese invaders subject the area to their rule and cut down the sorghum to make way for a road, the community rises up and resists as the sorghum grows anew.